Gestió Tributaria

Des del Servici de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Villar del Arzobispo, s’establixen, anualment, uns períodes per a fer el pagament dels impostos fiscals.

PRIMER PERÍODE DE PAGAMENT (1 de Març al 30 d´Abril)

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

TASA DE BASURA Y VADOS PERMANENTES

SEGON PERÍODE DE PAGAMENT (1 de Juny al 31 de Juliol)

TASA DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS URBANOS.

TERCER PERÍODE DE PAGAMENT (15 de Juliol al 30 de setembre)

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS

TASA DE GUARDERÍA RURAL

IAE

IBI:

Impost de Béns Immobles Urbans i Rústics. És un tribut directe de caràcter real que grava la propietat de béns immobles tant urbans com rústics. És conegut comunament com a contribució.

El paguen:

Els concessionaris (qui té una concessió administrativa sobre els béns o servicis públics afectes).

Els superficiaris (qui té un dret de superfície).

Els usufructuaris (qui el disfruta amb caràcter vitalici).

Els propietaris (qui té el dret de la propietat).

TAXES MUNICIPALS:

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per entrada de vehicles a través de les voreres (guals permanents).
La reserva de l’aparcament amb pas d’entrada de vehicles: mínim 3 metres, 36,00 euros anuals. Per cada 0,5 m addicionals: 12,00 euros anuals. Per a realitzar-la poden presentar una sol•licitud en les oficines municipals.
En els supòsits d’alta o baixa es podrà prorratejar per semestres naturals. En el cas d’alta, s’efectuarà la liquidació en el moment de concedir l’alta, i cal fer l’ingrés amb anterioritat a l’establiment de la placa. En el cas de baixa i si s’ha fet el pagament complet de la taxa i es produïx en el primer semestre natural, se sol•licitarà la devolució de l’import corresponent una vegada entregada la plaça de gual.
Taxa per prestació del servici d’arreplega de fems:
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local que es determinarà en funció de la naturalesa i destí de l’immoble.
A l’efecte s’aplicarà la tarifa següent:
Vivendes: s’entén per vivenda la destinada a domicili de caràcter familiar, bé de forma permanent o accidental, estiga ocupada o no: 32,00 euros.
Indústries, comerços, bars, discoteques, pubs i altres de similars de més de 100 m2: 90,00 euros.

IAE:

És un tribut municipal directe, de caràcter real, de gestió compartida per l’Ajuntament.
La gestió censal (altes i baixes d’activitats, variació d’elements, canvi de domicili fiscal, etc.) correspon a l’Agència Tributària.
La gestió tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) correspon a l’Ajuntament, o bé al Servici de Gestió Tributària de la Diputació, si l’ha delegat per mitjà del corresponent conveni.
El paguen:

Les persones jurídiques, societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària que realitzen activitats econòmiques i empresarials en el territori nacional i tinguen un import net de la xifra de negocis (INCN) igual o superior al milió d’euros.

IVTM:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: És un tribut directe i d’exacció obligatòria per a tots els ajuntaments.
El paguen:
Els titulars dels vehicles que estiguen en circulació i figuren com a donats d’alta en el permís de circulació.

SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ DE REBUTS PER VIA ELECTRÒNICA

 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31