Alcaldia

L’alcalde, segons disposa l’art. 22.1, 2 i 3 de la LRBRL, és el president de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:

Dirigir el govern i administració municipals.

Representar l’Ajuntament.

Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals.

Dirigir, inspeccionar i impulsar els servicis i obres municipals.

Dictar bans.

Disposar el gasto, dins dels límits de la seua competència, ordenar els pagaments i retre comptes.

Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.

Exercir la direcció de la Policia Municipal, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que usen armes.

Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.

Adoptar personalment i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o risc greu, les mesures necessàries i adequades, donant-ne compte immediat al Ple.

Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què la facultat estiga atribuïda a altres òrgans.

Contractar obres i servicis sempre que la seua quantia no excedisca el 5% dels recursos ordinaris del pressupost ni el límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legalment establit.

Atorgar llicències quan així ho disposen les llicències.

Les aprovacions dels instruments de desplegament del planejament general i de gestió urbanística no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels projectes d’urbanització.

Les altres que expressament li atribuïsquen les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribuïsquen a altres òrgans municipals.

Correspon, així mateix, a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde i la designació dels integrants de la Comissió de Govern.

L’alcalde pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte la de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, a més de les atribucions següents:

Decidir els empats amb vot de qualitat.

L’organització dels servicis administratius de la corporació, en el marc del Reglament orgànic.

La contractació i concessió d’obres, servicis i subministraments que, excedint la quantia assenyalada en l’article 21.1.1 de la LRBRL, tinguen una duració no superior a un any o no exigisquen crèdits superiors al consignat en el pressupost anual.

Totes les atribucions en matèria de personal que no competisquen al Ple.

La concessió de llicències, llevat que les ordenances o les lleis sectorials l’atribuïsquen expressament al Ple o a la Comissió de Govern.

El desenrotllament i la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat.

Publicar, executar i fer complir els acords de l’Ajuntament.

Presidir les subhastes i concursos per a vendes, arrendaments, subministraments i qualsevol classe d’adjudicacions de servicis i obres municipals.

Altres atribucions de l’Alcaldia:
Segons l’art. 78 de la LRBRL, l’alcalde pot sancionar amb multa els membres de les corporacions locals per les faltes no justificades a les sessions o incompliment reiterat de les seues obligacions, en els termes que determine la llei de la comunitat autònoma i supletòriament la de l’Estat.
L’alcalde pot nomenar un representant personal, entre els veïns residents, en cada un dels poblats i barriades separats del nucli urbà i que no constituïsquen una entitat local, així com en aquelles ciutats en què el desenvolupament dels servicis així ho aconselle en els termes que dispose el reglament orgànic propi de la corporació.
A l’alcalde li correspon resoldre els conflictes d’atribucions que sorgisquen en l’entitat local, sempre que no afecten òrgans col•legiats, membres d’estos o entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
També l’estructuració i organització dels servicis municipals.
Imposar determinades sancions que la llei especifica.
D’acord amb la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes, l’alcalde del municipi on se celebre el matrimoni és competent per a autoritzar el matrimoni de qualsevol espanyol, que podrà celebrar-lo davant d’ell o davant del regidor en qui delegue.
Així mateix, presidirà els actes públics que se celebren en el terme municipal.

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30