Sancions de Tràfic

INICIACIÓ EXPEDIENT

Segons disposa l’article 10 del Reglament del Procediment Sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel RD 320/94, de 25 de febrer, per mitjà del butlletí de denúncia s’inicia el procediment, l’òrgan instructor del qual és el Negociat de Sancions de la Policia Local, i l’òrgan competent per a la resolució, d’acord amb l’article 68 de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, l’alcalde d’este Ajuntament (RDL 399/1990).

ESCRIT D’AL•LEGACIONS:

Si no està d’acord amb la denúncia podrà presentar un escrit d’al•legacions dins del termini de vint dies, per a manifestar tot allò que considere convenient en la seua defensa i proposar les proves que crega oportunes. L’escrit es dirigirà a l’alcalde i hi haurà d’indicar les dades següents: núm. d’expedient, dia de la denúncia i matrícula del vehicle.

Si no fa al•legacions, la iniciació del procediment es considerarà com a proposta de resolució, segons disposa l’article 13.2 del Reglament del procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora, aprovat pel RD 1398/93 de 4 d’agost, amb els efectes que prevenen en els articles 18 i 19 del reglament mencionat. Si la infracció és greu, es pot imposar, a més de la sanció econòmica, la suspensió del permís de llicència de conducció per un temps de fins a 3 mesos. Si la infracció és molt greu s’imposarà, en tot cas, eixa sanció per un període de fins a 3 mesos.

CADUCITAT:

Este procediment caducarà a l’any de la seua iniciació, llevat que concórreguen circumstàncies de suspensió (art. 81, RDL 339/1190).

PERSONES RESPONSABLES:

De la responsabilitat del fets comesos per un menor de 18 anys, en respondran solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors, guardadors legals o de fet (art. 72.1 RDL 339/1990).

PAGAMENT DE LA MULTA:

L’import de la multa corresponent a esta denúncia, podrà fer-lo efectiu per qualsevol dels mitjans següents:
Ingrés o transferència en compte:

CAJA RURAL DE VILLAR ES52-3152-2371-1427-3100-0046
LA CAIXA ES16-2100-5489-9702-0000-2806
BANKIA ES-62-2038-6122-5260-0000-1749
BANCO POPULAR ES03-0075-0067-9806-6000-0870

 

Haurà d’indicar el núm. d’expedient, el núm. de butlletí o la matrícula del vehicle.

REDUCCIÓ DE LA MULTA:

L’import de la multa fixada podrà fer-se efectiu amb una reducció del 50% si fa el pagament dins dels 20 dies naturals següents al de la notificació.

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30